NVO Nieuws 17-12-2021

Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'

null

Afgelopen woensdag presenteerden VVD, D66, CDA en CU het coalitieakkoord  'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'.

Belangrijk voor u als (ortho)pedagoog is onder meer:

  • De aandacht voor preventie, inclusief (mentale) weerbaarheid, die als een rode lijn door het akkoord loopt;
  • Het streven om vanuit diverse invalshoeken tot domeinoverstijgende aanpakken te komen;
  • Het belang van ‘passende zorg’: bewezen effectieve zorg en het voorkomen van overbehandeling;
  • Het streven om professionals in de uitvoering meer ruimte te geven; waarbij de NVO als kanttekening heeft dat het niet alleen de ‘uitvoering’ is waarin professionals meer ruimte zouden moeten krijgen; streven is om hen vooral ook bij beleid en beleidsontwikkeling te betrekken.

Ronduit zorgelijk echter is het voornemen om vanaf 2024 te komen tot ‘maatregelen’ in de jeugdhulp; het gaat hier om een besparing van 100 miljoen in 2024 en vanaf 2025 een structureel 0,5 miljard. Het akkoord spreekt tegen dit licht over normering van behandelduur en introductie van een eigen bijdrage. De brancheorganisaties in de jeugdhulp spraken daarover al hun verontrusting uit.

Wij zetten voor u de hoofdlijnen per werkveld uiteen, met als kanttekening dat bij veel punten de uitwerking nog ontbreekt.  

Per werkveld

Onderwijs

Het akkoord zet in op de verbeteraanpak van passend onderwijs en streeft naar 0 thuiszitters (o.a. door het vormgeven van een digitale school). Er is veel aandacht en bijbehorend budget voor investering in gelijke kansen. Ook wordt het mogelijk de klas te verkleinen of meer docenten of begeleiders per klas in te zetten. Het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt zo snel mogelijk ondergebracht bij het voortgezet onderwijs. Het akkoord spreekt over één cao voor schoolleiders en leraren in het funderend onderwijs, maar benoemt daarbij niet het zogeheten (hooggekwalificeerde) ondersteunende onderwijspersoneel (OOP), waaronder orthopedagogen, dat óók nodig is voor de verbeteraanpak van passend onderwijs en het tot 0 terugdringen van thuiszittende leerlingen. Er is veel aandacht voor ouders, onder andere in de vorm van medezeggenschap en ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een meldpunt sociale onveiligheid. Op de scholen is aandacht voor VVE, de relatie tussen opvang en onderwijs en het voorkomen van leerachterstanden.

Jeugdhulp

Verwezen wordt uiteraard naar de hervormingsagenda jeugd. Met name genoemd worden de heldere afbakening van wat tot jeugdhulp wordt gerekend, een meer centrale inkoop van gespecialiseerde jeugdzorg, waaronder jeugd-ggz en verbetering van de jeugdbeschermingsketen. In alle gemeenten wordt het programma Kansrijke Start doorgevoerd. Waar de POH-ggz bij het hoofdstuk zorg wel wordt genoemd, ontbreekt de POH-Jeugd. Dit los van het feit dat de NVO, samen met vele anderen en juist in het kader van preventie, pleit inzet van hoogwaardige expertise aan ‘de voorkant’. Dit ontbreekt ook in het akkoord.

Langdurige zorg

Het akkoord besteedt weinig tekst aan de langdurige zorg; genoemd wordt de ouderenzorg, waarbij het streven vooral is om langer zelfstandig thuis te wonen. Ook is er blijvende inzet op Waardig ouder worden. We zien voor orthopedagogen nieuwe kansen in de ouderenzorg. Goede initiatieven uit het programma Onbeperkt Meedoen voor mensen met een beperking worden gecontinueerd.

GGZ

Het akkoord streeft naar meerjarige contracten in de ggz; hetgeen positief is voor de continuïteit van zorg. Met alle sectoren onder Zorgverzekeringswet wordt een integraal hoofdlijnenakkoord afgesloten.

Overig

Kinderopvang wordt nagenoeg gratis voor iedereen en we zien ook voor (ortho)pedagogen in deze sector weer nieuwe kansen. Voor kinderen en ouders komt er een onafhankelijk meldpunt sociale onveiligheid. Er is veel aandacht voor de aanpak van (kinder) armoede.

Download hier het coalitieakkoord  'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' en de budgettaire bijlage