jaar NVO

Mijlpalen van de NVO

De NVO is actief op tal van -vaak politiek-bestuurlijk gevoelige- thema’s die werkveldoverstijgend zijn. De NVO ontwikkelt hierop een visie, mengt zich in het maatschappelijk debat en organiseert soms peilingen of informatiebijeenkomsten. Daarnaast ontwikkelen we producten die onze leden als handreikingen gebruiken.

Benieuwd wat wij in de afgelopen jaren hebben bereikt? Hieronder zetten we enkele mijlpalen op een rij. Wilt u meer weten of onze handreikingen inzien? Log dan in bij MijnNVO of meld u aan als lid.

Beroepenstructuur orthopedagogische zorg

De beroepenstructuur omschrijft de beroepscompetentieprofielen voor orthopedagogische zorg. Deze zijn leidend voor universitaire masteropleidingen (orthopedagogiek) en opleiding tot orthopedagoog-generalist. Maar ook voor de NVO-kwaliteitsregisters, waarin orthopedagogen hun vakbekwaamheid bijhouden (ná hun opleiding).

Wat doet de NVO?

 • De NVO stelde eind 2019 en begin 2020 de geactualiseerde beroepscompetentieprofielen voor respectievelijk de basis-orthopedagoog en de orthopedagoog-generalist vast
 • De NVO is als beroepsgroep verantwoordelijk voor borging van vakbekwaamheid ná de opleiding. Universiteiten en postmasteropleidingen zijn verantwoordelijk voor de (initiële) opleiding
 • De NVO onderhoudt nauwe contacten met de onderwijsdirecteuren van de universiteiten en met de hoofdopleiders OG, om elkaar voortdurend te versterken

Beroepenstructuur psychologische zorg

Op 26 oktober 2020 bracht de stuurgroep beroepenstructuur psychologische zorg haar advies uit aan onder andere het ministerie van VWS. De NVO stond aan de wieg van het project en was tot voorjaar 2020 lid van de stuurgroep.

Wat doet de NVO?

 • De NVO ontwikkelde een aparte beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg
 • Daar waar het advies wordt vertaald in landelijk beleid en/of wet- en regelgeving zal de NVO zich met kracht verweren tegen voorstellen die de positie en ontwikkelingsmogelijkheden van de beroepsgroep belemmeren
 • De NVO vertegenwoordigt de beroepsgroep in samenhangende projecten als het Programma Adaptieve Vervolgopleidingen Psychologie

Dyslexie

Lezen en spellen zijn cruciale vaardigheden om te kunnen functioneren in onze samenleving. Ze vormen een belangrijke indicator voor iemands kwaliteit van leven (UNESCO, 2005). De NVO behartigt de belangen van (ortho)pedagogen. Zo hebben wij als beroepsvereniging regelmatig contact met onder andere het ministerie van OCW, VWS en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Wat doet de NVO?

 • De NVO maakt -samen met NIP, NKD en LBRT- deel uit van de stuurgroep voor de ontwikkeling van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie
 • Op verzoek van de ministeries van OCW & VWS hebben de beroepsverenigingen NIP, de NVO en LBRT samen met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van een vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Kindermishandeling en huiselijk geweld

Jaarlijks hebben ruim 200.000 volwassenen te maken met herhaaldelijk huiselijk geweld en zijn naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. De NVO wil huiselijk geweld met kracht terugdringen. Professionals zijn autonoom en daarom zoekt de NVO oplossingen vooral in facilitering en ondersteuning van die professionals.

Wat doet de NVO?

 • De NVO stelde -in samenwerking- een afwegingskader meldcode op
 • De NVO ontwikkelde samen met het NIP en de BPSW de richtlijn kindermishandeling
 • De NVO organiseert regelmatig bijeenkomsten over dit onderwerp