Directeur

Het bureau voert de werkzaamheden van de NVO uit. Aan het hoofd van het bureau staat een directeur. De directeur is onder meer belast met de leiding over en de verantwoordelijkheid van het bureau, de dagelijkse gang van zaken, het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur, het ondersteunen van de diverse verenigingsorganen en het coördineren van hun werkzaamheden ter realisering van de doelstellingen van de vereniging, en dit alles binnen de gestelde beleidskaders, een en ander onder verantwoordelijkheid van het bestuur (art 28 Statuten, art 3 lid 1 Directiereglement).

De directeur ziet toe op onder meer de uitvoering van door het bestuur en de ledenraad vastgestelde beleid en op de toepassing van door het bestuur vastgestelde reglementen (art 4 Directiereglement).

  • Judy Hoffer is sinds 1 november 2023 directeur van de NVO.

Ze vindt het leuk om zich vast te bijten in pedagogische thema’s die (ortho)pedagogen echt vooruit helpen en er aan bijdragen hun positie te versterken.