(Ortho)pedagogen in de ouderenzorg

Orthopedagogen in de ouderenzorg ondersteunen ouderen en hun naasten om het leven zo veel mogelijk vorm te geven met aandacht voor de behoeften van de oudere en zijn/haar sociale en fysieke omgeving. De systemische aanpak van orthopedagogen is daarin van meerwaarde.

Wat is de rol van een (ortho)pedagoog in de ouderenzorg?

Orthopedagogen werken niet alleen met de oudere zelf maar juist ook met de mensen om hen heen als de familie, zorgmedewerkers en mantelzorgers en anderen in het systeem van de oudere zodat de sociale context zo goed mogelijk is toegerust om het welbevinden van de oudere te verbeteren. De nadruk van de orthopedagoog ligt met name op de contextuele behandeling; het inzetten en versterken van het cliëntsysteem (krachten van het systeem ontdekken, psycho-educatie bieden aan mantelzorger), fysieke omgeving/context passend inrichten als het bijvoorbeeld gaat om mensen met beginnende dementie, het in kaart brengen van behoeften van cliënten, denk bijvoorbeeld aan zinvolle daginvulling, maar ook het in kaart brengen van beschermende factoren (en risicofactoren), mogelijkheden en competenties van de cliënt zelf.

Het grote bereik van een (ortho)pedagoog

Diagnose, behandeling en begeleiding zijn erop gericht dat de cliënt in een (beginnende) afhankelijkheidsrelatie (weer) zo zelfredzaam mogelijk kan functioneren, om zo optimaal mogelijk deel uit te kunnen maken van de maatschappij.

Voorbeeldfunctiebeschrijving voor orthopedagogen in de VVT

NVO heeft een voorbeeldfunctiebeschrijving gemaakt voor orthopedagogen en orthopedagogen-generalist die werken in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT). Deze beschrijvingen zijn opgesteld in samenwerking met professionals uit de sector en met FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals waar NVO lid van is.