(Ortho)pedagogen in de jeugdhulp

(Ortho)pedagogen in de jeugdzorg bieden ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders. Hierbij staat de Jeugdwet centraal sinds 1 januari 2015.

Het doel van de Jeugdwet is dat alle kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en zich optimaal ontwikkelen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Als dat nodig is, moeten zij kunnen rekenen op goede hulp van vakbekwame professionals, zoals (ortho)pedagogen.

Sinds de invoering van de Jeugdwet vallen alle vormen van jeugdhulp vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, zoals:

 • ambulante jeugdhulpverlening
 • residentiële jeugdhulpverlening
 • pleegzorg
 • jeugd-ggz
 • jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking)
 • gesloten jeugdhulp
 • uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen
 • jeugdreclassering

(Ortho)pedagogen vervullen belangrijke taken in de jeugdhulp, waarbij de Jeugdwet de norm vormt. Alle leden van de NVO hebben de beroepscode ondertekend. Daaruit volgt onder andere dat van (ortho)pedagogen wordt verwacht dat zij de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling volgen bij zorgelijke signalen. Om te bepalen of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld, gebruiken professionals een afwegingskader.

Wat is de rol van een (ortho)pedagoog in de jeugdhulp?

(Ortho)pedagogen bieden ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders. Zij nemen de context mee waarin de jeugdige opgroeit en betrekken het sociale netwerk.

(Ortho)pedagogen zijn bijvoorbeeld als professional betrokken bij…

 • een wijkteam;
 • Veilig Thuis;
 • Centrum voor Jeugd en Gezin;
 • Huisarts jeugd-ggz (als praktijkondersteuner);
 • of als vrijgevestigde aanbieder.

Resultaten NVO ledenpeiling jeugddomein

In september 2022 zette de NVO een digitale enquête uit onder de leden die werken in het jeugddomein. Het doel was om de rol en de positie van de orthopedagoog en orthopedagoog-generalist in het jeugddomein kaart te brengen.