NVO Nieuws 23-05-2024

Hoofdlijnenakkoord, wat staat er in over zorg en onderwijs

Vorig week kwamen PVV, VVD, NSC en BBB tot een hoofdlijnenakkoord en deze week werd het debat erover gevoerd. Het akkoord kent 10 hoofdpunten en één daarvan is onderwijs en zorg. De NVO las het coalitieakkoord en dit viel ons op.

Het aanpakken van de personeelskrapte in de zorg krijgt grote prioriteit. Daarom wordt het aantrekkelijker gemaakt om in de zorg te werken, door middel van meer autonomie, loopbaanperspectief, goede arbeidsvoorwaarden en beperking van regeldruk en van administratieve lasten, bijvoorbeeld door meer innovaties.

Wat betreft ggz valt op dat het hoofdakkoord hier niet op ingaat. P3NL (de federatie van 11 wetenschappelijke en beroepsverenigingen waar NVO ook van deel uit maakt) heeft daarom voorafgaand aan het debat een brief aan de Tweede Kamer verstuurd om aandacht te vragen voor de ggz en mentale gezondheid. Preventie vinden de vier partijen erg belangrijk en daar is de NVO blij mee, ook hier zijn we benieuwd naar de uitwerking.

Over jeugdzorg is te lezen dat de coalitiepartijen willen doorgaan met hervormingsagenda en in de budgettaire bijlage wordt de bezuiniging van 500 miljoen geschrapt. Daar is de NVO content mee. De inzet is ook om de gesloten jeugdzorg versneld af te bouwen, het aantal uithuisplaatsingen te verminderen en de rechten van kinderen en ouders te verbeteren.

Er is geen aandacht voor gehandicaptenzorg en er komen nieuwe bezuinigingen boven op de oude stelt branchevereniging VGN als reactie op het coalitieakkoord. Wat betreft ouderen valt te lezen dat er geïnvesteerd wordt in betere ouderenzorg door bijvoorbeeld zorg-/verpleegplekken voor ouderen. Ook hier is de NVO naar verdere uitwerking benieuwd.

Voor onderwijs wil de coalitie een Herstelplan Kwaliteit Onderwijs en daarin worden tal van punten genoemd, zoals aandacht voor passend en speciaal onderwijs (zonder hier verder op in te gaan) en basisvaardigheden, lezen, schrijven en rekenen, krijgen absolute prioriteit.

Het SCP concludeert in haar analyse dat het hoofdlijnenakkoord stevig inzet op basisbehoeften van mensen, maar weinig aandacht heeft voor sociale cohesie en het tegengaan van ongelijkheid. De NVO deelt deze analyse. Verder valt in het coalitieakkoord de nadruk voor een strenger asiel- en migratiebeleid op, hetgeen ongetwijfeld leidt tot nog minder perspectief voor asiel- en vluchtelingkinderen. De NVO vindt dat zeer zorgelijk.

De komende weken wordt het coalitieakkoord verder uitgewerkt. De NVO zal dat met belangstelling op de voet volgen.